Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
  Công suất: 1.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 28:2010/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương
  Phạm vi công việc: PC

  Các dự án khác