Bệnh viện Từ Dũ

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải Bệnh viện Từ Dũ
  Công suất: 1.500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: TCVN 7382-2004 mức II
  Chủ đầu tư: Bệnh viện Từ Dũ
  Phạm vi công việc: PC

  Các dự án khác