Hoạt Động Khác của Dương Nhật

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tư vấn môi trường: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, giám sát định kỳ, lập sổ chủ nguồn thải, xin phép xả thải, xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình, thủ tục đấu nối...
  • Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại và rác thải không độc hại, tái chế phế liệu
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 
  • Bán buôn vật tư, thiết bị ngành nước, ngành điện, các thiết bị xây dựng khác