Ngày đăng: 28/11/2016

Dương Nhật trúng thầu Gói thầu Tổng thầu Xây dựng EPC tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II), tỉnh Bình Dương

Trung tuần tháng 11, Tổng thầu Dương Nhật đã được Chủ đầu tư - Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu EPC: “Thiết kế và xây dựng nhà máy xử lý nước thải 2 – Giai đoạn 2 - công suất 5.000 m3/ngày (STP2- Giai đoạn 2) tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II), tỉnh Bình Dương”.


Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

Tin liên quan.....