Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, modul 1
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác