Khu công nghiệp Phước Đông (nước thải)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phước Đông 
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài gòn VRG
  Phạm vi công việc: EPC

  Các dự án khác