Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II)

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Nhà máy xử lý nước thải 2 - Giai đoạn 2 - (STP2-Giai đoạn 2
  Công suất: 5.000 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT
  Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác