Nhà máy Bia Heineken tại Thành phố Hồ Chí Minh

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy bia Heineken Tp.Hồ Chí Minh
  Công suất: 5.700 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A+
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVBL)
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác