Nhà máy cà phê Sài Gòn - Tập đoàn Trung Nguyên

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy cà phê Sài Gòn
  Công suất: 500 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/ BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên – Nhà máy Cà phê Sài Gòn
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác