Nhà máy chế biến mủ cao su Suối Kè - giai đoạn 2

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Suối Kè, giai đoạn 2
  Công suất: 850 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0.9, Kf =1)
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận (BTRC – VRG)
  Phạm vi công việc: Chìa khóa trao tay

  Các dự án khác