Nhà máy Nestle - Bình An

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Trạm xử lý nước thải Nhà máy Nestle - Bình An
  Công suất: 400 m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nestle Việt Nam
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác