Nhà máy Vifon Hải Dương

 • Chi tiết dự án

  Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Vifon Hải Dương
  Công suất: 800m3/ngày.đêm và xem xét mở rộng lên 1.200m3/ngày.đêm
  Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 
  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vifon
  Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC

  Các dự án khác